ข่าวดี “เกาหลี” รับสมัครงานเปิดรับชายไทย 1,855 คน สมัครทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ประจำปี 2565

รัฐบาลไทยเผยข่าวดี เปิดรับชายไทย 1,855 คน สมัครทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ประจำปี 2565 ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th

รัฐบาลไทยเผยข่าวดี เปิดรับชายไทย 1,855 คน สมัครทำงานเกาหลี แบบถูกกฎหมาย ประจำปี 2565 ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติประเทศเกาหลี ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.thวันนี้ มีรายงานว่า ทางกระทรวงแรงงานได้เผยว่า รัฐบาลไทย ได้ทำ MUO กับรัฐบาลเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประจำปี 2565 จำนวน 1,855 ตำแหน่ง คนที่สนใจสามารถสัมครได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครงานไปเกาหลี มีดังนี้

 1. ผู้ที่ต้องการจะสมัครไปทำงานประเทศเกาหลี สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 2. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน
 3. สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ที่สนใจสมัครทดสอบภาษาเกาหลีต้องยื่นคำขอการสมัคร โดยคนหางานกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์สอบไปทำงานเกาหลี ให้เลือก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบอุดรธานี ทำการตรวจสอบผลการอนุมัติ โดยตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 960 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแนบไฟล์ตามข้อข้างต้น ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะสมัครได้ที่ E–Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดส่ง” ทั้งนี้ หากเอกสารดังกล่าวระบุ วัน เดือน ปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้ ภาษาเกาหลีหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัคร รายใดปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หรือขาดคุณสมบัติการสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ กรณีผู้สมัครใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการสมัคร ชื่อ–นามสกุลในบัตรประจําตัว ประชาชนต้องสะกดภาษาอังกฤษให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่จะใช้ประกอบการรายงานตัวผู้ผ่านการทดสอบ ทุกตัวอักษร หากข้อมูลไม่ตรงกัน กรมการจัดหางานไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้นายจ้าง คัดเลือก ข่าวดี “เกาหลี

 

ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
 • ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
 • Internet Banking ธนาคารกรุงไทย
 • ต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment

สามารถตรวจสอบสถานะสมัครสอบหลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ การชำระเงิน และหมายเลขผู้สมัครสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครไปทำงานเกาหลี

 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-39 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2525 ถึง 17 ตุลาคม ๒๕47)
 • ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกําหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทําผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทําผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 •  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยพํานักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-5 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไปขอบคุณเครดิตจาก https://www.komchadluek.net/hot-social/534340